Zemědělství na jižní Moravě jako tradiční odvětví národního hospodářství

Téměř 60 % plochy kraje tvoří zemědělská půda, z níž 83 % je orná půda. Přes 96 % vinic v České republice leží právě na jižní Moravě. Ačkoliv je toto území pro pěstování a chov ideální, zemědělci se nyní soustředí na problémy způsobené klimatickými změnami. Extrémní sucho s teplotami dosahující téměř čtyřiceti stupňů Celsia se střídá s extrémními srážkami, které způsobují lokální záplavy. Jižní Morava je z hlediska sucha nejohroženější oblastí. Extrémní výkyvy počasí ohrožují zdraví a životy lidí a představují velká rizika pro různá odvětví hospodářství. Mezi nejohroženější patří zemědělství a lesnictví.

Co s tím uděláme?

 • S vládní podporou Ministerstva zemědělství budeme prosazovat pravidla hospodaření v krajině, které mají za cíl udržet vodu v krajině.
 • Podpoříme protierozní opatření v krajině, tj. opatření vůči půdní, vodní a větrné erozi.
 • Prosadíme a podpoříme projekty, které povedou ke zvýšení retenční schopnosti nejen krajiny, ale i obcí a měst.
 • Podpoříme pěstitele regionálních potravin nejen na farmářských trzích, ale také tradiční formy hospodaření – včelaře, zahrádkáře, a další.
 • Pomůžeme zemědělcům a drobným živnostníkům zřízením dotačního programu na podporu založení miniprovozů spojených se zemědělskou prvovýrobou jako jsou např. moštáry nebo výroba mléčných výrobků.
 • Posílíme konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělské výroby, pomůžeme zvýšit povědomí o dotačních titulech, o důležitosti vzdělání v zemědělství. Podpoříme zemědělské střední odborné školství a nastartujeme spolupráci škol s rodiči a zemědělskými podniky.
 • Podpoříme poptávku po regionálních zemědělských produktech. Budeme podporovat a propagovat místní producenty a produkty.
 • Podpoříme zemědělce s tradičním chovem hospodářských zvířat (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež, atd.) hlavně při zajištění odbytu.
 • Budeme více podporovat ekologické zemědělství s cílem zlepšit přirozené vlastnosti půdy a podpořit biodiverzitu.
 • Budeme pokračovat v podpoře obnovy nevyužitých venkovských objektů a v obnově zastaralého zemědělského majetku.
 • Podpoříme ještě kvalitnější produkci tradičních moravských vín našimi vinaři a jejich propagaci.
 • Podpoříme inovativní projekty, které budou mít za cíl zlepšit kvalitu ovzduší, pitné vody a předcházení výskytu chorob u rostlin, plodin a zvířat.

Naši kandidáti

1
Ing. Roman Celý, DiS
náměstek hejtmana
2
Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana
5
6
Mgr. Richard Zemánek
předseda výb. pro reg. rozvoj

Podívejte se na naše další kandidáty


Sdílejte s přáteli

Nahoru