Škola jako základ profesního života

Jen v našem kraji je celkem 1325 škol, z toho 545 základních, 661 mateřských a 119 středních škol. Do lavic zasedají silné ročníky a nároky na učitele stoupají. Rodiče se snaží děti motivovat hlavně ke středoškolskému studiu a zájem o učňovské obory je minimální. Pokud budeme kráčet jen cestou maturitního vzdělávání, nebude tu za pár let žádný zedník, obráběč nebo pekař. Krajské školství také musí všem žákům zajišťovat bezpečnost při studiu, případ ze Žďáru se již nesmí opakovat.

Co s tím uděláme?

 • Kvalitní školy vyžadují především kvalitní učitele. Dotačními programy podpoříme další vzdělávání učitelského sboru, ať už z hlediska jazykového, odborného, či psychologicko-pedagogického. Chceme zvýšit jejich prestiž a ohodnocení. Podpoříme města a obce ve snaze získat a udržet kvalitní učitele.
 • Škola sama o sobě žádného řemeslníka dobře nevyučí – proto je potřeba lépe propojit střední školy s podniky, aby studenti mohli získat skutečně praktické dovednosti v reálných a moderních provozech. Tím také vyřešíme náklady spojené s neustálým obnovováním zastarávajícího vybavení odborných učeben.
 • Ve spolupráci se soukromým sektorem podpoříme propagaci učňovského školství především u žáků posledních ročníků základních škol a jejich rodičů. Bylo by škoda, aby kvůli malému zájmu dětí i rodičů zanikly nejen lukrativní obory na školách s mnohaletou tradicí, ale i ve světě stále vysoce ceněné české řemeslné know-how.
 • Nesouhlasíme s tím, že by se hendikepované děti měly vzdělávat odděleně od zdravých dětí. Naopak, v rámci FAMILY FRIENDLY politiky prosazujeme mimo jiné rovný přístup ke vzdělání, včetně integrace dětí se zdravotním postižením do normálního života.
 • Podpoříme rodiče hendikepovaných dětí, zachováme speciální školství a další formy vzdělávání.
 • Talentovaným dětem chceme věnovat větší pozornost, individuální přístup a možnosti dalšího rozvoje rozšířením odpoledních aktivit, kroužků a sportů.
 • Z Brna uděláme město vysokoškoláků a vědy, pedagogické fakulty musí být ve spojení s praxí, vysoké školy musí úzce spolupracovat s inovačními a vědeckými centry.
 • Podpoříme zachování škol v malých obcích, budeme prosazovat větší dostupnost školek pro děti.
 • Podpoříme fungování venkovských škol jako kulturních a společenských center obcí, (tzv. „komunitní školy“) s využitím evropských prostředků pro tyto účely.
 • Zasadíme se o větší bezpečnost na školách rozšířením bezpečnostních prvků, budeme bojovat proti šikaně také pomocí školních psychologů. Prostřednictvím etické výchovy jako předmětu chceme apelovat na hodnotovou stránku žáků a studentů.
 • Zvýšíme kvalitu jihomoravského školství dostatečnou nabídkou veřejných škol, zejména středních, aby tyto nebyly nahrazovány nekvalitními soukromými. Dostatečné jazykové vzdělávání je nezbytným předpokladem budoucího uplatnění každého žáka a studenta.
 • Jsme připraveni podporovat kvalitní církevní a soukromé školy, udržíme školy v menších městech a obcích i zachováním malotřídek. Hlavním kritériem nesmí být pouze počet žáků ve třídě.

Toho všeho chceme dosáhnout ve větší a užší spolupráci s vámi, rodiči.


Naši kandidáti

1
Ing. Roman Celý, DiS
náměstek hejtmana
2
Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana
5
6
Mgr. Richard Zemánek
předseda výb. pro reg. rozvoj

Podívejte se na naše další kandidáty


Sdílejte s přáteli

Nahoru