Zodpovědně pro společný domov

Řešení pro tři generace a jednu společnou budoucnost České republiky.

Úvod Pavla Bělobrádka - zodpovědná solidarita

V názvu našeho volebního programu se odrážejí tři staré dobré konzervativní hodnoty: zodpovědnost za sebe a svou rodinu, solidarita s těmi, kteří si nemohou pomoci sami, a úcta k našemu domovu, České republice. Naši zemi vidíme jako dům pro tři generace. Jeho základy tvoří naše hodnoty, tradice a kultura a střechu demokratické instituce, které nám zajišťují bezpečí, chrání naši svobodu a umožňují nám usilovat o štěstí a prosperitu. Politika KDU-ČSL začíná u člověka. Náš program myslí stejně na děti, na produktivní generaci i na seniory. Lidská důstojnost musí být zachována v každém věku a každý život musí být chráněn, nikdo nesmí být ponechán sám. Problémy řešíme tam, kde vznikají. Od spodu. Společnost neřídíme shora. My nasloucháme lidem, zjišťujeme, co je trápí, co chtějí, až pak hledáme řešení a to občanům nevnucujeme, ale vysvětlujeme. Tak jsme tvořili i tento program. Našimi prioritami jsou lepší podmínky pro rodiny a výchovu dětí, kvalitnější školství a podpora vědy, vyšší mzdy a práce i pro hendikepované, důstojné penze a špičková zdravotní péče pro všechny, bezpečí a spravedlnost. Nikdy neslibujeme, co nemůžeme splnit, a vyhýbáme se populismu a levým i pravým extrémům. Program KDU-ČSL je programem pro silné střední vrstvy. Je programem proevropským a prozápadním, zodpovědným a solidárním.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA


Zodpovědně k budoucnosti: řešení pro děti a pro mladé

Dobrá škola je důležitá od první třídy, zajistíme kvalitní vzdělání už od obecné školy, a to bez ohledu na region a velikost obce. Dobrý učitel musí být dobře zaplacen, zvedneme platy učitelů na 130 % průměrné mzdy a také omezíme zbytečnou byrokracii. Vzdělání nesmí být otázkou peněz, definujeme, na co má každý žák nárok zdarma či za malý poplatek, včetně pomůcek, kursů a kroužků. Škola má připravit děti na život, prosadíme zásadu, že každé vzdělání - akademické i praktické - má stejnou cenu a musí nabídnout uplatnění.

Školství

 • Kvalitní a kvalifikovaný učitel musí být dobře zaplacený a motivovaný k dalšímu vzdělávání. Proto zvýšíme průměrnou mzdu pedagogických pracovníků na úroveň 130 % průměrné mzdy v národním hospodářství do roku 2021. Nepřipustíme učitele „druhé kategorie“ podle mzdy (např. církevní školy).
 • Prosadíme reformy vzdělávacího systému na pedagogických fakultách. Pro přípravu budoucích učitelů zajistíme exkluzivní prostředí, odborníky s praxí, moderní techniku a moderní pedagogické trendy, především důraz na praxi a úzkou spolupráci s dalšími fakultami připravujícími budoucí učitele.
 • Zreformujeme systém doktorského studia na univerzitách: vyšší stipendijní ohodnocení půjde ruku v ruce s redukcí celkového počtu studentů doktorského studia a s tlakem na vyšší úroveň jejich vědeckých výstupů.
 • Prosadíme více peněz na sport: 1 mld. Kč obcím v rámci navýšení RUD na dotace související s činností místních klubů.

Věda

 • Dokončíme reformu podpory a hodnocení vědy, výzkumu a inovací s důrazem na excelenci a špičkový aplikovaný výzkum.
 • Budeme pokračovat ve zvyšování motivace ke spolupráci soukromého sektoru a veřejných výzkumných institucí s cílem zvýšit investice podnikatelské sféry do výzkumu a vývoje.
 • Podpoříme stabilitu a dlouhodobost ve vědě, výzkumu a inovacích prostřednictvím lepšího institucionálního financování.
 • Koordinovaně zacílíme evropské, státní, krajské a soukromé finance do regionálních projektů vědy, výzkumu a inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Podpoříme přenos nových vědeckých poznatků do praxe, jejich komercializaci a efektivní spolupráci vzdělávacích a výzkumných institucí s inovativními firmami a start-upy.

Informatika

 • Podpoříme rozvoj digitální a znalostní ekonomiky další spoluprací školství, vědy, výzkumu a průmyslu.
 • Zajistíme co největší dostupnost internetového připojení a prosadíme rychlý internet do každé vesnice.

Příroda

 • Principy ekologického rozvoje musí být normou ve všech ekonomických rezortech české ekonomiky. Co je ekologické, musí být i ekonomické, a naopak.
 • Prosadíme, aby vodní hospodářství v celém rozsahu mělo jednoho zodpovědného správce. Voda je důležitá surovina nezbytná k životu. Proto navrhneme jeho správu pod Ministerstvo zemědělství ČR.
 • Aktualizujeme Plán odpadového hospodářství ČR tak, aby zvýšil využitelnost komunálního odpadu a zpřísnil nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Umožníme vznik speciálního útvaru v rámci Policie ČR pro odhalování pytláctví.

Zodpovědně k prosperitě: řešení pro produktivní věk

Kdo se snaží pracovat, má mít více, než kdo se práci vyhýbá, zvýšíme slevy na dani na poplatníka a budeme motivovat lidi, aby se snažili pracovat.

Kdo chce vychovávat děti, zaslouží podporu, budeme dále zvyšovat slevy na dani, bonusy na děti a daňově zvýhodníme flexibilní a zkrácené úvazky.
Bohatství má zůstávat tam, kde vzniká, podpoříme jednotný evropský základ daně, aby tu velké firmy platily daně a nevyváděly nezdaněné zisky do ciziny.
Malé a střední podnikání je páteří ekonomiky, snížíme byrokracii a zvýšíme podporu živnostníkům, řemeslníkům a menším firmám.

Rodina

 • Budeme podporovat pracující rodiče daňovým zvýhodněním: zvýšení roční slevy na poplatníka, navýšení slevy na děti v rámci daní a uvolnění daňového stropu 60 300 Kč při vrácení daně.
 • Podpoříme obce a města v budování finančně dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory s regulovaným nájmem.
 • Zvýhodněné hypotéky podle počtu vyživovaných dětí: Podpoříme zajištění vlastního bydlení zvýhodněnými hypotékami s příspěvkem na úhradu části úroků za každé vyživované dítě.

Migrace

 • Podporujeme užší spolupráci členských států EU při ochraně vnějších hranic a zajištění vnitřní bezpečnosti EU.
 • Podpoříme reformu společné azylové politiky s cílem stabilizovat země v evropském prostoru a zefektivnit návratovou politiku.

Bezpečnost

 • Budeme trvat na postupném zvyšování obranných výdajů České republiky na úroveň 2 % HDP nejpozději do roku 2024.
 • Podpoříme občanské zájmové činnosti, které přispívají k připravenosti obyvatel na krizové situace.
 • Chceme, aby ČR aktivně prosazovala své zájmy v EU. Zasadíme se o posílení pozice Parlamentu ČR a jeho odborných kapacit i častější využívání tzv. klauzule o subsidiaritě.
 • Chceme systematicky pokračovat v ochraně demokracie, lidských práv a práv menšin. Zvlášť citlivě vnímáme postavení křesťanů a jejich perzekuci na Blízkém Východě, v Severní Africe, Severní Koreji a Číně. Jejich ochranu chceme včlenit do jednotné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

Obce

 • Silný kraj, silná obec: Zabráníme centralizaci veřejné správy. Prosadíme princip: „Méně dotačních titulů z ministerstev, více přímých peněz do rozpočtů kraje a obcí.“
 • Skoncujeme se zastaralým principem „místní příslušnosti“: Občan (nebo podnikatel) má mít možnost vyřídit svoji věc na kterémkoli úřadě veřejné správy, a to bez ohledu na institut takzvaného „trvalého bydliště“.

Zodpovědně a solidárně: řešení pro seniory a potřebné

Po celoživotní práci mají lidé nárok na slušný důchod, prosadíme naši penzijní reformu, která zohledňuje i počet vychovaných dětí a zajistí výplatu důchodů.

Každý má mít možnost zajistit si byt, máme program dostupného bydlení, které seniorům a mladým rodinám usnadní cestu k vlastní střeše nad hlavou.
Zdravotně postižení jsou součástí společnosti, odstraníme překážky bránící jim v práci. Společnost se musí starat o své nemocné, posílíme solidaritu v systému, aby bylo více peněz na léčení závažných nemocí a život zachraňující léčbu.

Solidarita

 • Odstraníme poslední diskriminační a demotivační faktory v legislativě bránící většímu počtu osob se zdravotním postižením v zaměstnání, zejména na nechráněném trhu práce.
 • Prosadíme vyčlenění finančních prostředků na prevenci sociálně-patologických jevů.
 • Spravedlivé důchody pro rodiny s dětmi: Zásluhy rodin v důchodovém systému spravedlivě oceníme nižšími odvody a vyššími důchody pro pracující rodiče. Prodloužíme náhradní dobu pro rodiče pečující o děti. Při péči o jedno dítě do 7 let věku dítěte nebo při péči o dvě děti do 15 let stejně jako u zdravotního pojištění. Zavedeme společné důchodové pojištění manželů. Podpoříme motivaci ke spoření ve III. pilíři.

Zdravotnictví

 • Zaměříme se na řešení nedostatku lékařů a zdravotních sester v menších sídlech, každá obec nad 1000 obyvatel si zaslouží svého praktického, dětského a zubního lékaře: zejména zavedením motivačních programů pro mladé lékaře, bonifikací výkonu zdravotní péče v malých sídlech. Vykonáme systémové změny k podpoře menších venkovských ambulancí praktických lékařů a zubních lékařů: tzv. malá praxe.
 • Dokončíme kroky ke komplexnímu řešení organizace a financování paliativní a hospicové péče. Podpoříme všechny formy péče o nevyléčitelně nemocné: mobilní hospicová péče, odlehčovací péče, ambulance bolesti, kamenné hospice.

Spravedlnost

 • Revidujme příliš detailní a nepřehlednou legislativu. V legislativním procesu budeme prosazovat novely zákonů méně časté, ale obsáhlejší. Prosadíme audit již přijaté legislativy u všech rezortů. Legislativní rada vlády by měla dohlížet na legislativní čistotu.
 • Prosadíme novou koncepci bezplatné právní pomoci. Právní porady těm, kteří si je nemohou dovolit, mají, mimo jiné, poskytovat i certifikované neziskové subjekty a veřejný ochránce práv.

Kultura

 • Zvýšíme investice do údržby a ochrany českého památkového fondu.
 • Nově definujeme postavení médií veřejné služby jako nezávislé alternativy ke komerčním médiím a jako co nejvíce objektivního zdroje informací.
 • Posílíme kulturní diplomacii a převedeme řízení Českých center pod Ministerstvo kultury, stejně jako agendu turistického ruchu.
 • Prosadíme postavení Moravského národního divadla v Brně a Slezského národního divadla v Ostravě na stejnou úroveň jako Národní divadlo v Praze. Budeme intenzivně řešit postavení regionálních institucí v kultuře.

Zodpovědně a moderně: řešení pro úspěch české republiky

Státní správa musí být efektivní a k lidem přátelská, urychlíme digitalizaci, omezíme byrokracii a zajistíme stabilitu prostředí pro občany i firmy.
Vyšší platy nezajistí změna zákonů či daní, ale jedině podpora vědy, výzkumu a inovací, zvýšíme investice do vzdělání a nových technologií.
Moderní ekonomika potřebuje moderní infrastrukturu a zdravé prostředí, zvýšíme investice do rychlého internetu, dopravy a do opatření proti suchu.
Budoucnost potřebuje bezpečnost, nezadlužený a slušný stát, posílíme výdaje na bezpečnost občanů a díky elektronizaci zamezíme plýtvání a korupci.

Ekonomika

 • Podpoříme koordinaci daňových základů na úrovni EU, která má vést k tomu, aby nadnárodní firmy danily příjmy v zemích, kde vznikají, a nikoli tam, kam případně přesunou zisky z důvodů nižšího místního zdanění.
 • Zamezíme masivnímu odlivu kapitálu a nezdaněného zisku do zahraničí.
 • Navrhneme a budeme prosazovat zrušení EET u malých podnikatelů – neplátců DPH a u nestátních neziskových organizací. V předstihu, před nástupem třetí a čtvrté vlny EET budeme požadovat podrobnou analýzu dosavadního působení první a druhé vlny EET.
 • Prosadíme co nejrychlejší a efektivní čerpání evropských fondů a zjednodušení celého systému. Dosavadní systém je málo funkční, byrokratický a omezuje řadu investic z těchto fondů.
 • České přírodní bohatství a suroviny chceme zpracovávat v maximální míře v ČR. Proto navrhneme Český národní fond budoucnosti, kam soustředíme zisky a daňové výnosy z těžby nerostného bohatství ČR (lithium, wolfram, měď, uran, uhlí, štěrkopísky atd.) po vzoru Norského státního fondu.

Zemědělství

 • Podpoříme akumulaci vody v krajině a vodní plochy k zadržení přívalových dešťů a zlepšování průtoků řek v letním období.
 • Budeme i nadále neústupní v kontrolách prodeje potravin. Zabráníme dovozu potravin ze zemí mimo EU, které neplní přísné hygienické normy ČR. Při uzavírání mezinárodních obchodních smluv se budeme i nadále řídit principem předběžné opatrnosti.
 • Nedopustíme další úbytek zemědělské půdy. Podpoříme vznik Demoličního fondu, který bude pomáhat hradit skládkování suti při demolici starých domů v intravilánu malých obcí, aby se nestavělo na zelené louce.
 • Zpřesníme monitoring kvality půdy a vůči přestupcům zavedeme sankce. Budeme trvat na kladné uhlíkové bilanci hospodaření na půdě jako jednom z hlavních předpokladů dlouhodobé úrodnosti.

Energetika

 • Podpoříme elektromobilitu a skladování elektřiny v bateriích elektromobilů.
 • Podpoříme stavbu pasivních a aktivních budov a montáž technologií k získávání a úspoře energií a zlepšení podmínek podnikání pro firmy, které takové budovy a technologie nabízejí.

Doprava

 • Zjednodušíme a snížíme administrativní náročnost v oblasti investorské přípravy a realizace staveb klíčové dopravní infrastruktury.
 • Zabezpečíme citelné zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy = systematicky budeme odstraňovat kritická místa (zejména úrovňové železniční přejezdy, nepřehledné křižovatky, nevyhovující dopravní značení).

Doslov Petra Pitharta - Domov

Náš program připomíná to dávno osvědčené. Víme, co to je, protože to víme nejen rozumem, ale i srdcem.
Je to to osvědčené, ale dnes zapomínané.

Domov není jen byt, ten také, ale je to náš malý, vůbec však ne nicotný, ale malý ve smyslu přehledný, pořád ještě srozumitelný svět, ve kterém se cítíme bezpečně. Bezpečně, protože společně s blízkými lidmi. To jsme my rodiče a naše děti a naši vnuci, tou jsou i naši rodiče a prarodiče. Domov je místo, kde žije a pracuje a stará se o sebe užší i širší rodina, kde sdílíme dobré i zlé, jak to přináší život. Taková rodina je ale opravdu doma až v širším obecenství sousedů, přátel, kolegů, obce.

Společnost podle našich představ takový domov ochraňuje, a my k tomu chceme ze všech sil přispívat jako ti, kteří spolutvoří pravidla počestného života jednotlivce i společnosti. Takový domov chceme chránit před zbrklými změnami, zbytečnými zmatky, před chaosem.

Chceme, abyste se vy, lidé naší země, cítili doma bezpečni před nesrozumitelnými změnami, které zpravidla nevedou k ničemu dobrému. Nechť je náš svět světem srozumitelným, solidárním, čitelným pro všechny, i pro děti, a také pro starší a staré lidi. Nejen pro bohaté, ale i pro chudé, kteří nemohou vždy za to, že jsou chudí. Hlavně pro vás, kteří se svojí prací a svou starostlivostí držíte uprostřed. Je vás ze všech nejvíce.

Svět, který chceme spolutvořit a chránit, je součtem malých domovů, které srdcem a rozumem cítíme jako správné. A to není malá, ale velká věc. Je zkrátka naše, nás všech, počestných obyčejných lidí.

doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.


Volební program KDU-ČSL pro sněmovní volby v roce 2017

Sdílejte s přáteli

Nahoru